#planowanie regionalne
View Full
 • inzyniermocno
  17.11.2015 - 5 years ago

  Osadnictwo

  View Full
 • inzyniermocno
  16.11.2015 - 5 years ago
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  View Full
 • inzyniermocno
  16.11.2015 - 5 years ago
  Planowanie na poziomie krajowym

  Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK 2030) została opracowana na podstawie Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 2003 roku i przyjęta przez Radę Ministrów RP w grudniu 2011 roku

  Zastępuje:

  Koncepcję Polityki Przestrzennego Zagspodarowania Kraju (KPPZK 2000) która została przyjęta przez Radę Ministrów RP w 1999 roku;

  Koncepcję Przestrzennego Zagospodarowania Kraju (KPZK 2005) która została przyjęta przez Radę Ministrów RP w 2005 roku i wycofana w 2006 roku;

  View Full
 • inzyniermocno
  16.11.2015 - 5 years ago
  OPIS KPZK 2030

  Struktura

  • część diagnostyczna zawierająca definicje podstawowych pojęć oraz opis uwarunkowań,
  • część prospektywna zawierająca wizję przestrzennego zagospodarowania Polski w 2030 roku, opis zasad i celów polityki przestrzennego zagospodarowania kraju ze szczególnym uwzględnieniem obszarów funkcjonalnych,

  • część wykonawcza odnosząca się do realizacji Koncepcji,

  Podstawowy paradygmat przestrzennego zagospodarowania Polski

  • rozwój krajowych ośrodków wzrostu, które dysponują odpowiednim kapitałem ludzkim, społecznym, ekonomiczym (poprzednie koncepcje widziały rozwój w pasmach)

  Podstawowe zasady planowania

  • hierarchiczność celów,
  • dynamicznego strefowania i wyznaczania obszarów planistycznych (planowanie na poziomie krajowym, wojewódzkim, lokalnym i obszaru funkcjonalnego

  Niektóre postulaty

  • wskazuje nowe (inne niż w KPPZK) cele wynikające ze zmieniających się uwarunkowań
  • przeprowadza głęboką krytykę instniejącego systemu planowania przestrzennego
  • proponuje zastosowanie silniejszej interwencji władz publicznych w polityce przestrzennej
  • postuluje mocniejsze zintegrownanie róznych sfer i sektorów planowania
  View Full
 • inzyniermocno
  16.11.2015 - 5 years ago
  Cele planowania regionalnego

  Planowanie regionalne jako jeden z instrumentów zarządzania terytorialnego jest elementem polityki prowadzonej przez władze rządowe (krajowe) oraz samorządowe władze wojewódzkie. Państwo wpływa na zagospodarowanie regionu poprzez politykę regionalną a województwo poprzez wykonywanie i realizowanie planu zagospodarowania przestrzennego województwa. Cele polityki regionalnej państwa i planowania w województwie można zestawić w trzech grupach:

  • Społecznej - zapewnienie najlepszych warunków życia: rozwoju osobowego, pracy, dostępu do usług, oświaty, kultury, zdrowia itd. Wyrównanie szans życiowych w rożnych regionach i subregionach.
  • Ekonomicznej - osiąganie optymalnych wyników gospodarowania w oparciu o walory regionu: bogactwa naturalne, położenie geograficzne, poziom rozwoju cywilizacyjnego.
  • Biologicznej - zapewnienie bezpieczeństwa, ochrona biotopu człowieka, jego kształtowania na zasadzie zrównoważonego rozwoju.
  View Full
 • inzyniermocno
  16.11.2015 - 5 years ago
  Określenie regionu
  • część obszaru
  • obszar wyróżniający się z otoczenia
  • obszar o określonej tożsamości
  View Full
 • inzyniermocno
  16.11.2015 - 5 years ago
  Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030

  Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030

  • ustrojowa zasada trwałego i zrównoważonego rozwoju
  • zasada dążenia do spójności terytorialnej postrzeganej w dwóch wymiarach:
  • a) jako stan rozwoju terytorium w którym procesy wymiany i przepływów w sferze gospodarczej i społecznej przebiegają sprawnie, gwarantując społecznie i gospodarczo efektywną alokację zasobów,
  • b) jako proces polegający na takim kształtowaniu przestrzeni, aby zapewnić najlepszy rozwój unikatowego potencjału poszczególnych terytoriów dla osiągania celów rozwojowych, w tym spójności społeczno-gospodarczej, dzięki zintegrowanemu zarządzaniu rozwojem,
  • zasada długookresowej racjonalności ekonomicznej
  • zasada hierarchiczności z zachowaniem subsydiarności planowania przestrzennego
  • zasada przezorności ekologicznej
  • zasada kompensacji ekologicznej
  • zasada preferencji regeneracji (odnowy) nad zajmowaniem nowych obszarów pod zabudowę
  • zasady koordynacji pionowej i poziomej oraz partycypacji społecznej
  View Full
 • inzyniermocno
  16.11.2015 - 5 years ago
  Stan Prawny

  Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK 2030) została opracowan ana podstawie Ustawy o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym z 2003 roku i przyjęta przez Radę Ministrów RP w grudniu 2011 roku

  Zastępuje:

  • Koncepcję Polityki Przestrzennego Zagospodarowania Kraju (KPPZK 2000) która została przyjęta przez Radę Ministrów RP w 1999 roku;
  • Koncepcję Przestrzennego Zagospodarowania Kraju (KPZK 2005) która została przyjęta przez Radę Ministrów RP w 2005 roku i wycofana w 2006 roku;
  View Full
 • inzyniermocno
  16.11.2015 - 5 years ago
  Rozwój planowania regionalnego w Polsce (1994-2003)

  Rozwój planowania regionalnego w Polsce (1994-2003)

  Najważniejsze cele: dostosowanie gospodarki przestrzennej do systemu demokratyczno-rynkowego, rozwój infrastruktury technicznej i gospodarki

  • 1990 Ustawa o samorządzie gminnym
  • 1994 Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym (nie przewidywała planów regionalnych)
  • 1999 Nowy podział terytorialny kraju. Powstanie województw (16) i powiatów samorządowych. Opracowuje się plany zagospodarowania przestrzennego województw (plany regionalne)
  • 2003 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
  View Full
 • inzyniermocno
  16.11.2015 - 5 years ago
  Pojęcie planowania regionalnego
  • Planowanie regionalne jest nauką i praktyczną umiejętnością zajmującą się rozwojem i zagospodarowaniem przestrzennym regionu. Teoria planowania regionalnego forumułuje ogólne zasady, a praktyka zajmuje się rozwiązywaniem konkretnych zadań. Do praktyki należy projektowanie, czyli umiejętność inżynierska polegająca na dobraniu przyszłych działań w przestrzeni spełniających założone cele planowania regionalnego. Teoria ma charakter złożony i posługuje się pojęciami i metodami zarówno swoistymi jak i należącymi do innych dyscyplin i odpowiada na pytania:
  • Co? (część opisowa), Dlaczego? (część objaśniająca), Jak? (część normatywna).
  View Full
 • inzyniermocno
  16.11.2015 - 5 years ago
  Delimitacja i znaczenie regionów
  • Region jako narzędzie badania np. region statystyczny
  • Region jako narzędzie poznania np. region geograficzny, historyczny, etniczny
  • Region jako narzędzie działania np. Region administracyjny, planistyczny
  View Full
 • Show More