#breakthechain Tumblr posts

 • vadakkedathsree
  22.06.2021 - 11 hours ago

  ૐ നമസ്തേ, ഇന്ന് കൊല്ലവർഷം1196 കലിവർഷം 5123, മിഥുനം 8 2021 ജൂൺ 22 ചൊവ്വ നക്ഷത്രം: വിശാഖം തിഥി : ശുക്ലപക്ഷ ദ്വാദശി #തിരുവാതിര_ഞാറ്റുവേല. വിശേഷാൽ : #പ്രദോഷം ശിവപ്രീതിക്ക് ഏറ്റവും ഉത്തമമായ അനുഷ്ഠാനമാണ് #പ്രദോഷവ്രതം . ഭക്തിയോടെ വ്രതം അനുഷ്ഠിച്ചാൽ സന്താനസൗഭാഗ്യം, ദാരിദ്ര്യദുഃഖശമനം, ആയുരാരോഗ്യം, പാപമുക്തി, ഐശ്വര്യം, സത്കീർത്തി എന്നിവയെല്ലാമാണ് ഫലം. മഹാദേവന്റെ അനുഗ്രഹത്തിനു ധാരാളം വ്രതങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഏറ്റവും ലളിതമായി അനുഷ്ഠിക്കാവുന്ന വ്രതമാണിത്. രാഹു കാലം : 03:00 - 04:30. ഗുളിക കാലം :12:00- 01:30 യമകണ്ട കാലം: 09:00 - 10:30. #സുബ്രഹ്മണ്യ_കീർത്തനം ഹര ഷണ്മുഖ ശംഭുകുമാരകനേ ശരണം തരണേ കരുണാകരനേ വരമേകുക ഷഷ്ടിജനപ്രിയനേ പരനേ പരമേശ്വര വന്ദിതനേ വിധി വന്ദിത വേദസുധാജലധേ വരശീലഗുണാർണ്ണവ ശ്രീ ഗുഹനേ ശരണാഗത വത്സല കാമദനേ ശരകാനന സംഭവ സുന്ദരനേ പാർവ്വതി ലാളിതരമ്യതനോ പതിതാവന പാവക നന്ദനനേ പാവനമാം തവ പദയുഗളം മമ മനതളിരിൽ കളിയാടണമേ ദേവഗണത്തിനു രക്ഷകനേ നിജ ശത്രു ഗണത്തിനു ശിക്ഷകനേ അസുര കുലാന്തക ഷണ്മുഖ ഭോ പരിപാലയ ശങ്കര നന്ദനനേ പദനതജന പാലക വരദവിഭോ കലി കന്മഷ ദോഷ ഭയാപഹനേ മമ നിത്യ നിരഞ്ജന നിഷ്കളനേ കഴലേകിയനുഗ്രഹമേകണമേ ഹര ക്രൌഞ്ച മദാന്തക ശക്തികരൺ പ്രവരാസുരഭഞ്ജക പുണ്യ തനോ ഗിരിജാമുഖ പങ്കജ ഭാസ്കരനാം തവപാദമതേകമതേ ശരണം കാമ്യവരപ്രദനാം മുരുകാ മമ സഞ്ചിത പാപമകറ്റണമേ മാമയിലിൻ മുകളേറി മമാന്ധത നീക്കിടുവാൻ ഹൃദി വന്നിടണേ ദുഃഖവിനാശന ദുർമ്മദമോചന ദ്വാദശ ലോചന ശോഭിതനേ ദുരിത വിമോചന ശംഭുകുമാരക നിൻപദമേകം ശരണം മേ ഓം വചത്ഭുവേ നമഃ ══════════════ ⊱ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ആയുർ-ആരോഗ്യ സൌഖ്യവും, ശാന്തിയും സമാധാനവും ഈശ്വരാനുഗ്രഹവും നിറഞ്ഞ ഐശ്വര്യപൂര്‍ണ്ണമായ ഒരു ദിവസം ആശംസിക്കുന്നു. ക്ഷേത്ര സംബന്ധമായ അറിവുകൾക്ക് സന്ദർശിക്കുക.....👇 https://www.facebook.com/vadakkedathsree/ ⫸ സർക്കാർ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കർശനമായും എല്ലാവരും പാലിക്കുക. ⫸ വ്യക്തി ശുചിത്വം പാലിക്കുക. ⫸ നിർബന്ധമായും മാസ്ക് ധരിക്കുക. ⫸ സാമൂഹ്യ അകലം പാലിക്കുക. #നാം_അതിജീവിക്കുക_തന്നെ_ചെയ്യും #SMS_മറക്കല്ലേ #Soap #Mask #Social_distance #BreakTheChain #preventcovid19 #vadakkedathsree #വടക്കേടത്ത് #vadakkedath_sree_bhagavathi_temple Follow us on Facebook, Instagram, Telegram, Tumblr, Twitter & YouTube @vadakkedathsree WhatsApp : wa.me/919400741441 (at Vadakkedath Sree Bhagavathi Temple - Annamanada) https://www.instagram.com/p/CQZtyRMhfp1/?utm_medium=tumblr

  View Full
 • a-shared-experience
  17.06.2021 - 4 days ago

  Isn’t it strange how we inflict our wounds on others. How we get hurt and instead of standing up to it we allow it. Alone we cry and wonder what we’d done to deserve it. It would come back around before the previous wounds had healed and we’d welcome it. we’d be overjoyed by the opportunity to prove our worth. To Show another side of us that perhaps could be perceived as lovable. “ see! I’m not so bad “ our inner child energy would silently scream. They’d hurt us much the same , sometimes worse. It could be so confusing to love, trust and find comfort in people who would take our kindness and manipulate it. We’d be dismissed, looked over or down upon, our worth diminished to fill up the void of another. All we’d see was the void of them and agree that a part of us could be taken to help.

  It was the ultimate sacrifice and yet the offer was seen as weakness. We’d become a commodity. A pick me up that got left behind. In the aftermath we’d wonder what we did wrong instead of wondering what had happened to the person who held no regard for another life. How did heartache become something passed around like a virus.

  How did our pain twist inside of us and become justifiable to pass on like a domino affect. Had we learned nothing ? Did it hurt less to inflict it on others so that we weren’t so alone with it. Was it justice ? Misplaced revenge ?

  Did we still deserve love when we had chosen to withhold it from our intimate encounters ?

  Did we deserve pity? Did it make us less angry ? Was all fair in love and war

  I had hurt people as result of my own pain and I deeply regretted it. Once you’re brave enough to face the pain you must face your memories and your truths and it’s not always pretty. It’s reopening the would fully when we think it’s easier to bury. It’s almost as if we convince ourselves that it’s buried outside of us.

  We know how awful and dehumanizing the experiences can be and yet we look at someone and say , “ here try this poison” with a wicked grin

  Feel how I feel. It will only sting for a moment.

  How would the hurt we accepted and dished out affect generations to come?

  How do we learn to love ourselves , to forgive ourselves and stand up for ourselves?

  I wondered if the generations after me would ever get lost in old love stories or If all that we’d leave behind Is heartache

  Funny how we always seem to just be passing through the lives of others. Always in a rush to escape and yet dreading being left alone.

  How very confusing to play games with hearts as if they don’t beat love

  #heartbreak#breakthechain #end the cycle #trauma#painful #learn to love yourself #bad love
  View Full
 • lovegenerationreigns
  16.06.2021 - 5 days ago

  Pray for the Internet: Day 3. Breaking the spirit of addiction and fomo. Let this generation rise up and remember our true self in Christ

  #call to prayer #the fomo is real #breakthechain #breaking the cycle #christian living#prayer circle
  View Full
 • a-shared-experience
  12.06.2021 - 1 week ago

  Drugs aren’t always about escapism. Sometimes substance breaks down the walls we’ve built. It creates a space where difficult conversations can be explored without discomfort. It’s a way of bringing people closer and being the most authentic messy version of oneself.

  People are often keen to view substance use as a bad choice or a selfish act but it’s not that at all. Not always at least.

  I found myself sitting around a plate of cocaine close to 1am with girls I barely knew . We were opening up about things like suicide, grief, guilt, shame and healing.

  I’d met some of them before and never really connected because we’d had our guards up.

  Trauma can be incredibly isolating. Conversations like the ones flowing from us now in our accelerated & stimulated states weren’t typically this casual. People want to bury difficult feelings. They see it as weakness or celebrated strength and often times we don’t need to label it we just need to talk about it.

  I paid someone $200 an hour for the conversations that couldn’t come to fruition amongst family and lifelong friends. It was awkward to bring it up. It felt like a huge burden trapped inside that I was stuck with. While we were busy being criminals or addicts we’d actually been blessed with the opportunity to share vital information. I told everyone about the dangers of sharing straws and snorting drugs. I got a contact for an energy healer who’d helped one of the girls with big trauma. We allowed for the truths of surviving the aftermath of tragedy and how we’ve coped. We built each other up and I don’t think we could have arrived at this place without the cocaine.

  You really have to acknowledge the benefits of the so called bad choice to understand where we’d gone wrong in society. Where the disconnect happened and maybe we’d need a whole lot more cocaine to come up with solutions. It didn’t feel like we were alone or lost.

  For tonight it represented connection, friendship, relaxation and hope. It allowed for the negative light we saw ourselves in to dim because the weight of the world was balanced by 4 woman and not simply resting on the shoulders of us individually.

  In all the ways in which substance users are looked down upon its so rare to discuss how maybe it built us up. Changed us for the better. If not for cocaine we’d be 4 sober woman trying to bury our truths and rise to the expectations of society.

  Fuck society

  #girls who do drugs #wellness#conversation#breakthechain#mentalwellness#drugsarebad #drugs are good #antigovernment#anti establishment #healthcare is a human right
  View Full
 • vadakkedathsree
  12.06.2021 - 1 week ago

  ૐ നമസ്തേ. ഇന്ന് കൊല്ലവർഷം1196, കലിവർഷം 5123, ഇടവം 22 2021 ജൂൺ 12 ശനി. നക്ഷത്രം : തിരുവാതിര തിഥി : ശുക്ലപക്ഷ ദ്വിതീയ രോഹിണി ഞാറ്റുവേല #അയ്യപ്പ_സ്തുതി അഖിലാധാര ശരണം ശരണം സ്വാമി ശരണം അയ്യപ്പ ശരണം അഖിലാണ്ഡാത്മക ശരണം ശരണം അക്ഷരരൂപാ ശരണം ശരണം അമൃതകിരണനെ ശരണം ശരണം അപരാജിതനെ ശരണം ശരണം അമൃതാത്മകനേ ശരണം ശരണം അശ്വാരൂഡ്ഡാ ശരണം ശരണം അംബുജലോചന ശരണം ശരണം ആശ്രിതവത്സല ശരണം ശരണം ആയതലോചന ശരണം ശരണം ഇന്ദ്ര പ്രിയനെ ശരണം ശരണം ഇന്ദ്രിയജിത്തേ ശരണം ശരണം ഉത്തമപുരുഷ ശരണം ശരണം ഉത്തമോത്തമ ശരണം ശരണം കനകപ്രഭനെ ശരണം ശരണം കനകധ്വജനെ ശരണം ശരണം കമലാസനനേ ശരണം ശരണം കമലേക്ഷണനെ ശരണം ശരണം കരുണാകരനെ ശരണം ശരണം കർമ്മസാക്ഷിയെ ശരണം ശരണം കലാധരനേ ശരണം ശരണം കലാനാഥനേ ശരണം ശരണം കലിയുഗവരദാ ശരണം ശരണം കലിമലനാശന ശരണം ശരണം കാമപ്രദനേ ശരണം ശരണം കാമരൂപനെ ശരണം ശരണം കളഭവാഹന ശരണം ശരണം കമലതിലകനെ ശരണം ശരണം കൃപാവാരിധേ ശരണം ശരണം സ്വാമിയേ ശരണമയ്യപ്പാ ══════════════ ⊱ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ആയുർ-ആരോഗ്യ സൌഖ്യവും, ശാന്തിയും സമാധാനവും ഈശ്വരാനുഗ്രഹവും നിറഞ്ഞ ഐശ്വര്യപൂര്‍ണ്ണമായ ഒരു ദിവസം ആശംസിക്കുന്നു. ക്ഷേത്ര സംബന്ധമായ അറിവുകൾക്ക് സന്ദർശിക്കുക.....👇 https://www.facebook.com/vadakkedathsree/ ⫸ സർക്കാർ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കർശനമായും എല്ലാവരും പാലിക്കുക. ⫸ വ്യക്തി ശുചിത്വം പാലിക്കുക. ⫸ നിർബന്ധമായും മാസ്ക് ധരിക്കുക. ⫸ സാമൂഹ്യ അകലം പാലിക്കുക. #നാം_അതിജീവിക്കുക_തന്നെ_ചെയ്യും #SMS_മറക്കല്ലേ #Soap #Mask #Social_distance #BreakTheChain #preventcovid19 #vadakkedathsree #വടക്കേടത്ത് #vadakkedath_sree_bhagavathi_temple Follow us on Facebook, Instagram, Telegram, Tumblr, Twitter & YouTube @vadakkedathsree WhatsApp : wa.me/919400741441 (at Vadakkedath Sree Bhagavathi Temple - Annamanada) https://www.instagram.com/p/CQAQYGlL3W_/?utm_medium=tumblr

  View Full